Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Microsoft inruilactie (Actie)

 1. Door deel te nemen aan de Actie, gaan de Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (Actievoorwaarden). Promotiemateriaal met betrekking tot de Actie, met inbegrip van alle informatie over het deelnemen aan de Actie, maakt eveneens deel uit van deze Actievoorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden waarnaar in dergelijk promotiemateriaal wordt verwezen en deze Actievoorwaarden, zullen deze Actievoorwaarden prevaleren.

 2. Deze Actie is toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in een van de Landen (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 4 hieronder) en een geldige bankrekening in hun Land van verblijf hebben (Deelnemer). Deze Actie is niet toegankelijk voor werknemers van Microsoft, Opia Limited of fabrikanten van Actieproducten (zoals gedefinieerd in Tabel 1 hieronder) en hun naaste familieleden, of hun dochterondernemingen, divisies, gelieerde ondernemingen of iedereen die beroepsmatig met de Actie te maken heeft. Deelnemers mogen maximaal twee (2) Claims indienen (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 6.3 hieronder) en twee (2) afzonderlijke Inruilapparaten (zoals gedefinieerd in Tabel 2 hieronder) inzenden met betrekking tot twee (2) afzonderlijke Actieproducten (zoals gedefinieerd in Tabel 1 hieronder), die zijn vooruitbesteld en aangeschaft.

 3. De Actie is beschikbaar in de online Microsoft Store:

3.1 in Frankrijk: https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/home

3.2 in Duitsland: https://www.microsoft.com/de-de/store/b/home

3.3 in Spanje: https://www.microsoft.com/es-es/store/b/home

3.4 in Italië: https://www.microsoft.com/it-it/store/b/home

3.5 in Nederland: https://www.microsoft.com/nl-nl/store/b/home

(samen de Deelnemende handelaar).

 1. Deze Actie is van toepassing in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland, elk een Land en samen de Landen genoemd.

 2. De Actie is van toepassing tussen 2 oktober 2019 (00.01 lokale tijd) en 22 oktober 2019 (23.59 uur lokale tijd) (Vooruitbestellingsperiode).

 3. Om deel te kunnen nemen aan de Actie via de Deelnemende handelaar moeten Deelnemers:

6.1 een nieuw (d.w.z. niet tweedehands of gerepareerd) Actieproduct (zoals vermeld in Tabel 1 hieronder) vooruitbestellen via de Deelnemende handelaar binnen de Vooruitbestellingsperiode;

6.2 onder voorbehoud van naleving van Voorwaarde 6.1 hierboven en Voorwaarde 6.4 hieronder, en dat de Deelnemer volledig betaalt voor het Actieproduct (de betaling wordt uitgevoerd met behulp van de debetkaart-/creditcardgegevens die ten tijde van de vooruitbestelling zijn verstrekt, wanneer het Actieproduct wordt vrijgegeven en verzonden naar het ten tijde van de vooruitbestelling opgegeven afleveradres van de Deelnemer), kan de Deelnemer een variabele cashbackvergoeding (Vergoeding) zoals aangegeven in Tabel 2 hieronder, claimen bij het inruilen van een in aanmerking komend apparaat (Inruilapparaat) zoals gedefinieerd in Voorwaarde 8 hieronder;

6.3 Deelnemers moeten vervolgens naar https://tradeuptosurface.com/tradein gaan en de gevraagde informatie verstrekken, inclusief een geldig aankoopbewijs (inclusief een bevestiging van de vooruitbestelling en een verzendbevestiging voor het Actieproduct), om hun Actieproduct te registreren en een aanvraag voor een Vergoeding in te dienen (Claim). Claims moeten worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de datum waarop het Actieproduct is geleverd, zoals vermeld op de desbetreffende getraceerde leveringsbevestiging, en in elk geval niet later dan 23.59 uur (lokale tijd) op 27 december 2019 (Claimperiode). Voor alle duidelijkheid: de datum die vermeld staat op de desbetreffende getraceerde informatie geldt als dag één (1). Claims die buiten de Claimperiode worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking voor een Vergoeding; en

6.4 indien een Deelnemer zijn vooruitbestelling van het Actieproduct annuleert of het Actieproduct op enig moment retourneert, komt hij niet langer in aanmerking voor deelname aan de Actie en het ontvangen van een Vergoeding.

 1. Actieproducten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de Deelnemende handelaar en er zijn maximaal 2500 Actieproducten beschikbaar in het kader van deze Actie.

Tabel 1 – Actieproducten

Actieproduct
Microsoft Surface Pro 7
Microsoft Surface Laptop 3
Microsoft Surface Pro X
 1. Om als Inruilapparaat te worden beschouwd, moet een ingediend apparaat zowel een apparaat zijn dat in Tabel 2 hieronder staat vermeld als voldoen aan de Acceptatiecriteria (eveneens gedefinieerd in Tabel 2).

Tabel 2 – Inruilapparaten, acceptatiecriteria en bijbehorende vergoedingen

Inruilapparaat (moet in de afgelopen 5 jaar zijn vervaardigd, tenzij anders aangegeven)Bijbehorende vergoeding € ('Vergoeding')Acceptatiecriteria
Elke laptop120,00In werkende staat (d.w.z. ingeschakeld en volledig functionerend) en in de afgelopen 5 jaar vervaardigd (tenzij anders aangegeven).
Elke laptop met een i3- of hogere processor, of een Microsoft Surface Go180,00
Microsoft Surface Pro 2 of 3300,00
Elke Apple MacBook Pro of Microsoft Surface Pro 4, Pro 5, Microsoft Surface Laptop of Microsoft Surface Book420,00
Elke Microsoft Surface∗ of elke Apple MacBook∗600,00
∗uitsluitend in de afgelopen 2 jaar vervaardigd
 1. Bij aankoop van een Actieproduct in overeenstemming met de vereisten van Voorwaarde 6 hierboven, en het vervolgens inzenden van een in aanmerking komend Inruilapparaat (zoals beschreven in Tabel 2 hierboven) en uitgaande van de volledige naleving van de Actievoorwaarden, komen Deelnemers in aanmerking voor een Vergoeding die afhankelijk is van het ingediende Inruilapparaat zoals aangegeven in Tabel 2 hierboven.

 2. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Claims die niet succesvol zijn voltooid als gevolg van een technische storing, technisch defect, storing in de computerhardware of -software, of een satelliet-, netwerk- of serverfout van welke aard ook. Behoudens Voorwaarde 13 hieronder moet een Claim volledig zijn voltooid om voor een Vergoeding in aanmerking te komen. Indien een Deelnemer niet alle vereiste informatie als onderdeel van zijn Claim verstrekt, wordt zijn claim afgewezen.

 3. Na indiening en goedkeuring van de Claim ontvangen Deelnemers binnen 2 werkdagen nadat de Claim is ingediend een e-mail ter bevestiging van de goedkeuring (Goedkeuring van de claim), evenals instructies voor het verzenden van hun Inruilapparaat. Deelnemers moeten hun Inruilapparaat binnen 15 kalenderdagen na de datum van Goedkeuring van de claim verzenden zoals aangegeven.

 4. Deelnemers ontvangen een gefrankeerd verzendlabel of een bijdrage in de verzendkosten. Indien een bijdrage in de verzendkosten wordt verstrekt, wordt deze samen met de Vergoeding betaald in overeenstemming met Voorwaarde 14. Voor alle duidelijkheid: de bijdrage in de verzendkosten wordt niet betaald in geval van niet-geldige Claims. Indien een bijdrage in de verzendkosten wordt betaald, wordt een tarief van € 12,00 betaald voor het eerste Inruilapparaat en € 5,00 per Inruilapparaat dat vervolgens door de Deelnemer in het kader van de Actie wordt ingezonden.

 5. Indien een onvolledig Claimformulier of een ongeldig vooruitbetalings- of aankoopbewijs door de Deelnemer is ingediend, wordt een kennisgevingsmail verzonden met de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen 5 werkdagen nadat de e-mail is verzonden de benodigde gegevens aan te leveren. Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de Claim ongeldig en afgewezen verklaard en komt de Deelnemer niet in aanmerking voor een Vergoeding.

 6. Nadat het Inruilapparaat door de Organisator is ontvangen, ontvangt de Deelnemer een e-mail ter bevestiging van de betaling van de betreffende Vergoeding via een bankoverschrijving op de bankrekening die tijdens het Claimproces is opgegeven. Deze betaling geschiedt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van goedkeuring van het Inruilapparaat.

 7. Elke Vergoeding is zoals vermeld en is niet-uitwisselbaar en niet-overdraagbaar. Er is geen alternatief voor de Vergoeding, noch geheel noch gedeeltelijk. Door deel te nemen aan de Actie gaan de Deelnemers ermee akkoord dat elke Vergoeding wordt toegekend "zoals deze is" en dat noch de Organisator noch een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, geen enkele verklaringen of garanties van welke aard dan ook geeft met betrekking tot een toegekende Vergoeding, aangezien deze is zoals vermeld, niet-uitwisselbaar en niet-overdraagbaar, en er geen alternatief aangeboden wordt.

 8. Indien het Inruilapparaat niet aan de Acceptatiecriteria voldoet, wordt het Inruilapparaat kosteloos aan de Deelnemer geretourneerd of voor hem gerecycled. De Deelnemer ontvangt een e-mail en krijgt zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van deze e-mail de tijd om de gewenste optie te kiezen. Als binnen deze termijn geen reactie wordt ontvangen, wordt het Inruilapparaat kosteloos gerecycled.

 9. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren of vertrouwelijke gegevens. Na ontvangst van het Inruilapparaat worden alle gegevens vernietigd. De Organisator kan geen gegevens ophalen nadat deze zijn vernietigd. Het verwijderen van alle vertrouwelijke gegevens en informatie, hetgeen onderworpen is aan toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

 10. De Organisator kan geen aansprakelijkheid accepteren voor Inruilapparaten die tijdens het vervoer zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd. Indien beschikbaar, wordt het aanbevolen dat u als Deelnemer gebruikmaakt van een verzekerde postdienst. De Organisator kan persoonlijk afgeleverde Inruilproducten niet accepteren.

 11. Claims mogen alleen worden ingediend door de Deelnemer. Claims die door derden namens de Deelnemer worden ingediend, worden in geen geval geaccepteerd. Dergelijke Claims worden afgewezen en het is de Deelnemer niet toegestaan ​​verdere Claims in te dienen.

 12. De Organisator behoudt zich het recht voor om Claims volledig naar eigen goeddunken te diskwalificeren wanneer hij van mening is dat deze niet aan deze Actievoorwaarden voldoen.

 13. De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke middelen aan te wenden om zichzelf tegen frauduleuze of ongeldige Claims te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vereisen van verdere verificatie van een Deelnemer van het vooruitbestellings- of aankoopbewijs, evenals de identiteit en andere relevante gegevens van een Deelnemer.

 14. Als een Deelnemer de vooruitbestelling van een Actieproduct annuleert of het Actieproduct retourneert nadat hij een Claim heeft ingediend, wordt de Claim als ongeldig beschouwd en geannuleerd. De Deelnemende handelaar behoudt zich het recht voor om retourzendingen van Actieproducten die de Deelnemer bij de Deelnemende handelaar heeft aangeschaft, te controleren.

 15. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, annuleren, beëindigen of op te schorten, als hij van mening is dat de Actie niet kan worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in deze Actievoorwaarden of in het geval van een virus, een computerfout of ongeoorloofd menselijke ingrijpen of enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de Organisator valt, die het beheer, de veiligheid, de onpartijdigheid of het normale verloop van de Actie zou kunnen aantasten of beïnvloeden.

 16. Behalve in geval van nalatigheid is de Organisator niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel als gevolg van deelname van Deelnemers aan de Actie of hun acceptatie en/of gebruik van een Vergoeding, of voor technische storingen, hardware- of softwarefouten, verlies, defecte of niet-beschikbare netwerkverbindingen of problemen van welke aard dan ook die hun vermogen om deel te nemen aan de Actie kunnen beperken of belemmeren. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, onvolledige, onleesbare of anderszins niet-leesbare Claims. Bewijs van verzending is geen bewijs van ontvangst door de Organisator van een inzending. Niets in deze Actievoorwaarden beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van de Organisator voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of voor enige andere zaak waarbij de aansprakelijkheid niet wettelijk is beperkt.

 17. Deelnemers die vragen hebben met betrekking tot deze Actie dienen een e-mail te sturen naar support@tradeuptosurface.com.

 18. Alle beslissingen van de Organisator met betrekking tot de Actie zijn definitief en de Organisator zal geen correspondentie met Deelnemers voeren.

 19. De Organisator: Microsoft UK, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG (stuur geen Claims, Inruilapparaten of actiegerelateerde correspondentie naar dit adres, aangezien dit niet zal worden verwerkt).

 20. Deze Actie valt onder de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben de exclusieve bevoegdheid om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Actie of deze Actievoorwaarden, te beslechten.

 21. Alle gegevens die in het kader van deze Actie worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacybeleidsverklaring van de Organisator, die te vinden is op: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.